شماره ثبت در فهرست ملی: 2359

پل بند لشكر در جنوب غربي شهرستان شوشتر در جاده شوشتر– اهواز در محوطه اي كاملاً باستاني با مجموعه هايي چون امام زاده عبدالله در شرق آن ، بند خاك و قسمتي از حصار شهر شوشتر در شمال آن و پل شاه علي در غرب آن قرار دارد اين پل بند يكي از دروازه هاي شوشتر در گذشته محسوب مي شده كه شوشتر را به شهر مهم عسكر مكرم مرتبط مي ساخته است چنانكه نام لشكر فارسي شده واژه عسكر و بواسطه ارتباط با اين شهر به آن اطلاق مي گشته است.

اين پل بند بر شاخه شرقي نهر داريون به طول 104متر و عرض 8 متر به صورت شرقي – غربي  بر نهر داريون ايجاد شده است ليكن طول كلي اين پل به انضمام ادامه آن كه پل نفس كش بوده و هم اكنون در زير جاده شوشتر- اهواز قرار گرفته و تخريب شده است 124 متر است.نجم الملك در سال 1953 طي بازديد خود از اين پل از 13 دهانه پل نام مي برد كه در حال حاضر فقط 11 دهانه آن پا بر جاست كه احتمالاً 2 دهانه ديگر آن مربوط به ادامه پل بند لشكر يعني نفس كش مي باشد. ساختار اين پل بصورت غير مستقيم و با انحناء مي باشد .مهمترين عامل در مكان يابي اين پل وجود صخره در محل مي باشد که پايه های پل را بر آن بنا کرده اند و شايد همين عامل موجب انحناء موجود گشته است.