شماره ثبت در فهرست ملی: 78

پل بند شادروان درشمال غربی شهرستان شوشتر ،درجهت شمالی- جنوبی بر شاخه اصلی رودکارون (شطيط) ساخته شده است. اين پل بند درگذشته يکی ازمهمترين دروازه های ورودی شهر نيز محسوب می گرديد.

قدمت پل را به دوران ساسانی نسبت می دهند و معتقدند اسرای رومی آن را ساخته اند.

طول تقريبی پل 543 متر عرض 10 تا 15 و ارتفاع تقريبي 8 متر می باشد،مشتمل بر 44 دهانه اصلی و 43 دهانه فرعی بوده است که در حال حاضر تنها 25 دهانه از دهانه های اصلی آن باقی مانده است .اين پل بند درخط مستقيمی ايجاد نشده و بصورت منحنی می باشد که علت اين امر را جهت استفاده بهينه از بستر طبيعی رودخانه دانسته اند.