پل بند گرگر بر روی نهرگرگر، در شمال محوطه آسيابها (آبشارهاي شوشتر) احداث گشته است . این سازه بصورت شرقی- غربی به طول 83 متر ، عرض 12 متر و ارتفاع 6  متر می باشد .که علاوه بر عملکرد به عنوان سد، یکی از دروازه های مهم شوشتر بوده که بخش شرقی شهر را به بخش غربی متصل می نموده است. شالوده اصلي بند گرگر در دوره ساساني( 600- 224  a.d.) بنا شده است   مصالح بکار رفته در این سازه سنگ های ماسه ای تراش خورده است و ملات ساروج است.