شماره ثبت در فهرست ملی: 4207

بند خدا آفرين در جنوب شوشتر بر روي رود گرگر و در اراضي شهر تاريخي دستوا قراردارد. اين بند مانند ديگر سازه هاي آبي شوشتر متعلق به دوره ساساني( 600- 224  a.d.) مي باشد. 

این سازه که بصورت جنوب شرقی- شمال غربی است دارای طول 500 متر ، عرض 2 متر و ارتفاع تقریبی 2 متر می باشد، و با نامهای ماهي بازان، خدا آفرين و سه پايه شناخته مي شود(عکس.56-59). در ساخت این بند از بستر صخره ای طبیعی محل استفاده شده است. بر روی  اين بند که از رشته اي از سنگ هاي ماسه اي تشکیل شده آثار چرخش آب بطور طبيعي نمایان است و زيبايي خاصي بوجود آورده است.

همچنین در قسمت مرکزی این بند سه پایه پل وجود دارد که با فاصله 20/1 متر از همدیگر قرار گرفته اند . این پایه ها که از سنگهای ماسه ای تراش خورده ساخته شده اند به ترتیب دارای ارتفاع 5/7 ، 7 و 5/3 متر می باشد و همچنین دارای طول 5 متر و عرض 5/2 متر می باشند(عکس.58-59). بند ماهي بازان محققا براي بالا آوردن فشار آب و بالا نگهداشتن سطح آب ساخته شده است، همچنین به عنوان پل ارتباطی با شهر دستوا نیز بوده است.