شماره ثبت در فهرست ملی: 4218

بند شرابدار در جنوب شوشتر و بر روي شاخه اي از نهر داريون موسوم به نهر رقط يا اودلازين به صورت شرقي- غربي قرار گرفته است. نهر رقت كه از انشعابات نهر داريون است بعد از گذر از پخشاب داريون يعني بند خاك به پل بند لشكر رسيده و با عبور از آن و بعد از گذر از چند بخش به بند شرابدار مي رسد.اين سازه را بين دو بناي آبي مهم پل بند لشكر و پل بند ماهي بازان شاهديم كه در ضلع جنوبي آن قسمتي از حصار شهر قرار گرفته است.

بند شرابدار با دو انحناء در ضلع شرقي و غربي به طول 35 متر ، عرض 2متر و ارتفاع 1متر مي باشد. كه دپوي نخاله هاي ساختماني در پاي اثر ،قسمتهاي زيادي از آن را در زير خود مدفون نموده است. مصالح بكار رفته در بند شامل سنگ لاشه و ملات ساروج است ساختار زير بند ماسه سنگ يكپارچه مي باشد كه بند بر روي آن قرار گرفته است. بدنه بند شرابدار بوسيله ملات ساروج پلاستر شده است كه همين امر باعث جلوگيري از فرسايش بويژه هوازدگي اثر گرديده است.

اين بند با بالا آوردن سطح آب به منظور سيراب كردن قسمتي از اراضي كشاورزي و باغهاي اطراف كاربري داشته است.